Tổng hợp tài trợ - Năm 2017

TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI TRỢ - NĂM 2017

Stt

Đơn vị/Cá nhân

Thông tin về đơn vị/cá nhân

Số tiền

Nội dung

tài trợ

1

……..

Cựu sinh viên khoá…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tham gia tài trợ trực tuyến TẠI ĐÂY
BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN